Riva 4, Rijeka 051 211 528 / 099 225 5808 info@odvjetnik-pranjic.hr
pravne usluge-trgovačko

Trgovačko pravo

  • zastupanja u svim trgovačkim sporovima
  • savjetovanje u svezi osnivanja trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
  • pravno savjetovanje i priprema akata u postupcima pripajanja i odvajanja te ostalih statusnih promjena kod trgovačkih društava
  • organizacija i priprema glavnih skupština
  • zastupanje u postupcima upisa promjena u sudski registar i dr.
  • priprema i pravno usklađenje općih akata i osnivačkih akata trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba